Hitachi - Touro Mobile Pro : pour des sauvegardes rapides